سرویس بصورت موقت از دسترس خارج شده است.

شما در این صفحه میتوانید لینک های خود را کوتاه کنید و در سایت های خود استفاده کنید .

برای اینکه شما بتوانید یک لینک را در سامانه ما کوتاه کنید لازم هست آدرس با http:// یا https:// شروع شود

برای مثال : https://example.com