شما میتوانید در این قسمت ، از صحت شماره ملی ارائه شده توسط مشتری مطمئن شوید و چنان چه کد ملی وارد شده غلط باشد به شما اطلاع داده می شود.